IZiko eliSiseko

THE

IWORD

Vol. 14 NOVEMBA, 1911. 2

Ilungelo lokushicilela, i-1911, nguHW PERCIVAL.

ITHEMBA NAYE UQHELE.

U-HOPE uphumle emasangweni ezulu kwaye ujonge kwiibhunga zezithixo.

“Ngena, uyamangalisa!” Yakhwaza inginginya yasezulwini, basixelele ukuba ungubani na ungafuna ntoni ngathi.

Ithemba lingene. Umoya malunga naye uvuya ngokukhanya kunye noyolo ngaphambi kokungaziwa ezulwini. Kuyo, ubuhle babunekratshi, udumo lwaluphakamisa isithsaba, amandla athembisa intonga yalo, kunye nokukhanya kwezinto zonke ezinqwenelekayo zivulelwe amehlo esihlwele esikhulu sokungafi. Ukukhanya kwesibane okukhutshwe emehlweni eNethemba. Uphefumlele amavumba amdaka kunqabile konke. Izimbo zomzimba wakhe zaphakamisa imo yobomi kwisigqi esonwabisayo kwaye zacacisa iintlobo zobuninzi obuhle. Ilizwi lakhe labeka phezulu kwiingcongconi, lazola imizwa, yenza intliziyo ibetha ngovuyo, yanika amandla amatsha kumagama, kwaye yayingumculo omnandi ngakumbi kunowamaculo eengoma zasezulwini.

"Mna, Ndiyathemba, ndizalwe kwathiwa igama nguThando, utata wakho, kwaye wakhuliswa nguDesire, uKumkanikazi wase-Underworld, kunye nomlawuli wemimandla ephakathi yendalo. Kodwa nangona ndandibizelwe ukubizwa ngumzali wethu ongafiyo, ndikhona ngaphambi kwexesha, andinabazali, kwaye ndingonaphakade njengotata omkhulu wabo bonke.

“Ndasebezela kuMdali xa indalo ikhawulwa, kwaye wandiphefumlela ekubeni ndibekho. Ekukhulisweni kweqanda lendawo yonke, ndiyichulumancisile intsholongwane kwaye ndaphakamisa amandla ayo anokubakho ebomini. Kumdaniso kunye nefashoni yehlabathi, ndacula imigangatho yobomi kwaye ndaya kwimikhawulo yeefomati zabo kwiifom. Kwiitoni ezimodareyithi yendalo ndaye ndiqamba amagama eNkosi xa kuzalwa izidalwa, kodwa khange ndive. Ndihambile nabantwana bomhlaba nakwi-paeans yovuyo ndibhengeze izimanga nobungangamsha bukaThandeka, umphathi wabo, kodwa abamazanga. Ndibonise indlela ekhanyayo eZulwini kwaye ndibumbele cadence yendlela, kodwa amehlo abo akanakubona ukukhanya kwam, iindlebe zabo azivunyelwanga kwilizwi lam, kwaye ngaphandle kokuba umlilo ongafiyo wehlela kubo ukukhanyisa ipetroli endiya kubanika yona Intliziyo ziya kuba zizibingelelo ezingenanto, ndingaziwa kwaye ndingafundanga kubo, kwaye baya kudlula kuloo nto bayibizeyo, bebizelwa yona, bengakhange bayifezekise loo nto babemiselwe yona nguThando.

“Ngabo bandibonileyo, andiyi kulityalwa. Ndim, nina bantwana bezulu, nazi zonke izinto! Nam unokuphakama uqhubeke ngaphaya kweendonga zaphezulu kwakho, kwaye uzimise kwiindawo eziphakamileyo nezingenakuchazwa njengongafundwanga. Kodwa sukukhohliswa kum, kungenjalo uya kuphulukana nokuzola, ukuphelelwa lithemba, kwaye ungawela kwezona zihogo ziphantsi zesihogo. Kodwa, esihogweni, ezulwini, okanye ngaphesheya, ndiya kuba nawe ukuba uyavuma.

“Kwilizwe elibonisiweyo, injongo yam kukukhuthaza zonke izinto ezingafezekanga. Andinakufa, kodwa iifom zam ziya kufa kwaye ndiya kuphinda ndibonakale ngeendlela eziguqukayo kude kube kugqitywe uluntu. Kwilizwe ezibonisiweyo ezisezantsi ndiya kubizwa ngamagama amaninzi, kodwa bambalwa abaya kundazi njengoko ndikhona. Abalulamileyo bayandidumisa njengenkwenkwezi yabo yendlela kwaye bakhokelwe kukukhanya kwam. Ofundileyo uyandibhengeza inkohliso, andigwebe isohlwayo. Ndiya kuhlala ndingaziwa kwilizwe elisezantsi, kulowo ungafumananga kum ubuntu. ”

Ukuthetha kanjalo nezithixo zibandakanyiwe, Ithemba liphumle. Baye ke, bengazichazanga iitawuli, basuka banye.

“Yiza, uyolo unqwenelekayo,” yakhala enye, "Ndibango njengam."

“Ndilinde,” watsho uNethemba. “Owu, nyana boMdali! iindlalifa zezulu! Lowo uthi ndindedwa kuye, uyandazi njengam. Musa ukungxama. Khokelwa kukhetho lwakho ngesizathu, i-arbiter yoothixo. Isizathu sokundibizela sithi: Ndilapha njengoko ndinjalo. Sukundenza impazamo ngeefom endizohlala kuzo. Ngenye indlela ndinyanzelwe nguwe ukuba ndibhadule ndisihla emhlabeni, kwaye uya kuba nokuzilungiselela ukuba undilandele kwaye ndihambe emhlabeni ngovuyo kunye nosizi kumava ahlala efunyanwa rhoqo ude undifumane ndicocekile ngokukhanya, ndibuye, ndihlangulwe nam ukuya ezulwini. '

“Ndithetha ngolwazi, intsikelelo, ukufa, idini, ubulungisa. Kodwa bambalwa kwabo balivayo ilizwi lam baya kuqonda. Endaweni yoko baya kundiguqulela kulwimi lweentliziyo zabo kwaye kum baya kufuna iintlobo zobutyebi behlabathi, ulonwabo, udumo, uthando, amandla. Nangona kunjalo, kwizinto abazifunayo ndiya kubakhuthaza; ukuze bafumane ezi kwaye bangafumani into abayifunayo, baya kuhlala bezabalaza. Xa bathe basilela, okanye babonakala ngathi bafumene kwakhona, ndiyathetha kwaye baya kuliphulaphula ilizwi lam kwaye baphinde baphinde baphangele. Kwaye bayakuhlala bekhangela kwaye basebenze de bazifune ngokwam, hayi umvuzo wam.

Yibani nobulumko, bokungafi! Thula Isizathu, okanye uya kuhlangula iwele lam, uloyiko, njengongaziwayo kuwe. Ebusweni bayoyikeka kunamandla okungena nto kwaye iintliziyo zenu njengoko zindisithelisa ngamehlo.

Ndizichazile. Ndithande. Sundilibala. Ndilapha.

Nqwenela ukuvuka koothixo. Umntu ngamnye wabona kuThemba engenalo kodwa into yomnqweno wakhe wokuvuka. Abantu abazizithulu ukuba baQeqeshe kwaye bathande amabhaso ngombono, baphakamile kwaye ngamazwi axhokonxayo athi:

“Ndikuphathele iThemba. Ungowam ngonaphakade.

Ngenzondelelo nganye yenziwa ngenkalipho yokutsala iThemba kuye. Kodwa kanye njengoko kwakubonakala kuye ukuba uzuze ibhaso lakhe, uLithemba wabaleka. Ukukhanya kweZulu kwaphuma kunye noThemba.

Njengoko oothixo benze ngokukhawuleza ukulandela iThemba, isithunzi esibi sawela ngaphaya kwamasango eZulu.

“Qalile, Bukho obucekeceke,” batsho. "Sikhangela iThemba, hayi umthunzi ongenazintshaba."

Ekuphefumlweni okukhohlakeleyo i-Shadow yahlebeza:

Ndiyoyika.

Ukuthula kokufa kuhleli kubo bonke ngaphakathi. Isithuba sangcangcazela ngathi kukuntywila kwegama loloyiko luphinde lwangqengqa emhlabeni wonke. Koko ukuhlebeza kuhlekisa ngobuhlungu bentlungu, ukugcuma ziintlungu zelizwe ezigcwele ziintlungu kunye nokuphelelwa lithemba kwabantu abaphethwe zizidubedube ezingapheliyo.

“Yiza,” watsho uloyiko, “undigxothile uNethemba kwaye undibizile. Ndikulindele ngaphandle kwamasango eZulu. Musa ukufuna iThemba. Ungokukhanya nje kokwexeshana, ukukhanya kephosphorescent. Uyawuvuselela umoya kumaphupha amabi, kwaye abo banikwe nguye babe ngamakhoboka am. Ithemba alisekho. Hlalani nihleli emazulwini anithandekayo, thixo, okanye nidlulise amasango kwaye nibe ngamakhoboka am, kwaye ndiya kunikhokelisa ngapha nangapha kwisithuba esingenanjongo sokukhangela iThemba, kwaye aniyi kuba samfumana. Njengoko i-beckon kwaye ufikelela ekubeni umthathe, uya kundifumana esikhundleni sakhe. Ndijonge! Uloyiko. "

Oothixo babona uloyiko kwaye bangcangcazela. Ngaphakathi kwamasango kwakungekho nto ingenanto. Ngaphandle konke kwakumnyama, kwaye ingxolo yoloyiko yayihambahamba esibhakabhakeni. Inkanyezi ephucukileyo kwaye iphambile kwaye nelizwi elityhafileyo leThemba lavakala kubumnyama.

“Musa ukuthintela uloyiko; usisithunzi nje. Ukuba uza kufunda ngaye akasayi kukwenzakalisa. Xa udlulile kwaye wagxotha uloyiko, uyakuzikhulula, undifumane, sibuyele ezulwini. Ndilandele, ukhokelwe sisizathu.

Nokuba uloyiko alunakuyibamba into yokungafi eyamamela ilizwi leThemba. Bathe:

“Kungcono ukuzulazula kwiindawo ongazaziyo ngethemba kunokuba ungene ezulwini elingenanto uloyiko emasangweni. Silandela iThemba. ”

Ngamxhelo-mnye ongafiyo washiya izulu. Ngaphandle kwamasango, uloyiko lwawabamba lwaza lwawathoba phantsi wawenza ukuba alibale yonke enye into ngaphandle kweThemba.

Baqhutywa luloyiko kwaye babhadula kwihlabathi lobumnyama, ukungafi kwehla emhlabeni kwakudala kwaye bathabatha indawo yokuhlala yabo kwaye batshabalala phakathi kwabantu abafayo. Kwaye uNomathemba weza nabo. Kudala, bazilibele ukuba ngoobani kwaye abanakukwazi, ngaphandle kwaThemba, khumbula apho bavela khona.

Ithemba leeflatter entliziyweni yolutsha, olubona bubutsha indlela egudileyo. Isidala kunye nokudinwa sijonga emva emhlabeni ngethemba, kodwa uloyiko luyeza; Baziva ubunzima beminyaka kunye nohlobo abanethemba ke bajika bajonge ezulwini. Kodwa xa bethe ngethemba bajonga ezulwini, uloyiko lubambe imehlo kwaye ababoni ngaphaya kwesango, ukufa.

Iqhutywa luloyiko, ukungafi kuyahamba emhlabeni ngokulibala, kodwa iThemba likunye nabo. Ngenye imini, ekukhanyiseni okufunyanwa kukucoceka kobomi, baya kukhupha uloyiko, bafumane iThemba, kwaye baya kuzazi bona kunye neZulu.