ILizwi leZiseko IiVideos


UkuCinga nokuPhelela, ngo UHarold W. Percival, iye yabhengezwa ngabaninzi njengeyona ncwadi ipheleleyo yakha yabhalwa ngoMntu neNdalo iphela. Ishicilelwe ngaphezu kweminyaka engama-70, ityhila ukuKhanya okuqaqambileyo kwimibuzo enzulu ekhe yadida uluntu. Iphepha lethu leVidiyo libandakanya intetho evakalayo yamaphepha amathathu okuqala e intshayelelo kunye nokujonga, usebenzisa amazwi kaPercival, ngendlela engaqhelekanga UkuCinga nokuPhelela yabhalwa.
UHarold W. Percival wachaza amava akhe anamandla, amangalisayo okukwazi ukuZiqonda kwiNtshayelelo ye-magnum opus yakhe, UkuCinga nokuPhelela. Le kuphela kwesiganeko apho kusetyenziswe isimelabizo somntu wokuqala “Ndi” kwincwadi. UMnu Percival wathi ukhetha ukuba le ncwadi izimele ngokwayo kwaye ingaphenjelelwa bubuntu bakhe. Le vidiyo lufundo lwentshayelelo yoMbhali iphela.
Ividiyo engezantsi ibandakanya i-audio epheleleyo intshayelelo—isahluko sokuqala sonke—ukuya UkuCinga nokuPhelela nguHarold W. Percival. Olu fundo luvela kuhlelo lwe-11.
Le nkcazo yotywala isuka UkuCinga nokuPhelela, ibhalwe nguHarold W. Percival.
Le nkcazo yoNyaniso isuka UkuCinga nokuPhelela, ibhalwe nguHarold W. Percival.
Le nkcazo yokuCinga engenzi ingcinga isuka UkuCinga nokuPhelela, ibhalwe nguHarold W. Percival.
Umfundi we UkuCinga nokuPhelela, uJoe, uthetha ngeengcinga zakhe ngale ncwadi nangendlela eyabuchaphazela ngayo ubomi bakhe.